Deze website is eigendom van P.V. Hotel Collection CV

Adres maatschappelijke zetel:

Onze-Lieve-Vrouwestraat 93
2800 Mechelen, Belgium

Telefoon: +32 471 90 47 11
Email: hello@arenascollection.com

BTW: BE98 0689 4878 3093

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: P.V. Hotel Collection CV enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze website.

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan de klant terecht bij de ArenasCollection klantendienst: via email op hello@arenascollection.com of telefonisch op het nummer +32 471 90 47 11. ArenasCollection zal elke klant met plezier helpen.

2. Onze Producten

Alle producten die door ArenasCollection aangeboden worden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kan ArenasCollection niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Alle producten die door ArenasCollection aangeboden worden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. Buitenlandse kopers dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land. ArenasCollection kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze site.

3. Onze Prijzen en Transportkosten

Alle prijzen zijn in Euro. Voor klanten uit de EU wordt de BTW inbegrepen. Voor landen buiten de EU, betaald u geen BTW (21%) maar onze transportpartner zal douanerechten en andere lokale taksen vorderen bij levering. Alle landen zijn ingedeeld in 7 transportzones en afhankelijk van uw land, zal de overeenkomende transportkost toegevoegd worden. Dit kan op elk ogenblik geraadpleegd worden in uw boodschappenmandje.

De transportkosten per kg dalen met het gewicht van een pakket; zo kost een pakje van 0,5 kg bijna 5 maal meer aan transport per kg dan een pak van 25 kg. U krijgt automatisch KORTING wanneer u meerdere artikelen besteld; deze korting wordt direct toegepast en is zichtbaar tijdens de bestelling.

Hoe meer producten u bestelt, hoe hoger de korting.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en ArenasCollection wanneer ArenasCollection de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn website. ArenasCollection zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. ArenasCollection behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze site verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

5. Veilig Betalen

Bij ArenasCollection staat veilig betalen centraal. Daarom wordt beroep gedaan op een gecertificeerd bedrijf voor de verwerking van de betalingen: Mollie (https://www.mollie.com), dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van ArenasCollection  krijgen NOOIT uw kredietkaartnummer te zien.

De volgende betalingsmethodes worden aanvaard: VISA, Mastercard, Bancontact, Paypal, iDEAL en SEPA Bankoverschrijving.

6. Transport en Levering

Levering van uw bestelling:
De gekochte producten worden binnen de aangegeven termijn aangetekend of via koeriersdienst geleverd op het leveringsadres dat de koper opgeeft bij bestelling. De geschatte maximum levertermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen besteld, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Indien de bestelling hierdoor echter niet binnen de 30 werkdagen zou kunnen geleverd worden, zal ArenasCollection het niet voorradige artikel apart aan de koper toesturen na deze termijn.
Bij uitputting van de voorraad of indien een artikel niet binnen de 8 weken (56 dagen) geleverd kan worden, neemt ArenasCollection contact op met de koper om een aanvaardbare leveringstermijn overeen te komen of om de bestelling zonder enige kost te annuleren. ArenasCollection kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

Verzending en Transport:
ArenasCollection biedt een verzekerde transportservice voor de aangekochte producten. Hiervoor wordt beroep gedaan op gerenommeerde transportbedrijven en koeriersdiensten. Producten kunnen wereldwijd geleverd worden op aanvraag. Alle zendingen gebeuren aangetekend. De koper dient dus steeds te tekenen voor ontvangst. De verzendingskosten worden steeds duidelijk vermeld bij bestelling. Standaard wordt levering van deur tot deur voorzien of indien mogelijk op het gelijkvloers binnen. Andere lever- en installatiediensten kunnen indien beschikbaar op aanvraag worden aangeboden.

Verlies of beschadiging bij transport:
Verlies en/of beschadiging van een besteld product valt ten laste van ArenasCollection. De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet ArenasCollection van een eventuele beschadiging binnen de 2 werkdagen op de hoogte brengen via email op hello@arenascollection
com. ArenasCollection houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. ArenasCollection zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper.

Leveringsadres:
De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan ArenasCollection in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dit geval krijgt de koper het volledige bedrag terugbetaald.

7. Annulatie van een bestelling

U mag binnen de 14 dagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop.

De koper kan ArenasCollection van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres hello@arenascollectioncom. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur of levernota en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met de retourzending.
Annulatie is niet mogelijk voor goederen die speciaal voor u gemaakt werden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal ArenasCollection binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. ArenasCollection betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. ArenasCollection kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

8. Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van ArenasCollection om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur of levernota en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Retouradres:

P.V. Hotel Collection CV

Onze-Lieve-Vrouwestraat 93
2800 Mechelen, Belgium

9. Garantie

Op nagenoeg alle aangeboden producten wordt een uitgebreide garantie verleend tegen fabricagefouten. Deze gaan van 1 jaar tot levenslang. Deze garanties zijn enkel van toepassing indien de producten op de juiste en normale manier gebruikt werden. Lampjes vallen niet onder de garantie, tenzij anders vermeld.
Batterijen, lichaamsverzorgingsproducten en badproducten worden niet teruggenomen. Garantie Matras: De waarborg is degressief, en alleen het eerste jaar komt in aanmerking voor een volledige garantie. Fabricagefouten dienen onmiddellijk gemeld te worden van zodra ze zichtbaar worden. Wanneer u aanspraak wenst te maken op een bepaalde productgarantie vragen wij u eerst via mail contact op te nemen met ArenasCollection op hello@arenascollection
.com zodat wij op de hoogte zijn van alle details in verband met het garantiegeval. ArenasCollection zal de koper hierna melden of garantie van toepassing is en indien van toepassing, hoe en naar waar de goederen moeten teruggestuurd worden.
Het staat ArenasCollection vrij om over te gaan tot reparatie of vervanging van het beschadigde product door eenzelfde, hetzij een ander product van dezelfde aard en in dezelfde prijsklasse. Het vervangen of gerepareerde product wordt u binnen de kortst mogelijke termijn kostenvrij toegestuurd. Indien de garantie van toepassing is en wij vragen u het product terug te sturen zie punt 8 Retourzendingen hierboven.

10. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ArenasCollection of rechthoudende derden.

11. Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de gebruiker worden beschouwd. ArenasCollection levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de site onbeschikbaar zou zijn, zal ArenasCollection de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via hello@arenascollection.com. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ArenasCollection geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot, of het gebruik van de website. ArenasCollection kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website van ArenasCollection kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ArenasCollection verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of de kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. ArenasCollection zal geen persoonlijke gegevens uitwisselen met deze websites. ArenasCollection tracht u in verbinding te stellen met websites met dezelfde hoge standaard als die van ArenasCollection en die uw privacy respecteren. ArenasCollection kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebruiken op deze andere websites.

12. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement West Vlaanderen.

Cookies ArenasCollection.com

Cookies op onze website:

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookies-beleid. Kom hier meer te weten over cookies.